×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneAF-24HD īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

airFiber AF-24HD
Statņa montāžas kronšteins
Statņa skavas (2 gab.)
Suporta bultskrūves (4 gab.)
Plakanās paplāksnes (4 gab.)
Iešķeltas fiksācijas paplāksnes (4 gab.)
Sešskaldņu uzgriežņi (4 gab.)
Metāla stīpa
GPS antenas stiprinājums
Ārējā GPS antena
Savilcēji (3 gab.)
Gigabit PoE adapters (50 V, 1,2 A)
Barošanas vads

Aparatūras pārskats

Salāgošanas kronšteins

Pacēluma regulēšanas aprīkojums

Azimuta regulēšanas aprīkojums

Zemējuma saites punkts

Sprostskrūves

Saites cilpas

Porta pārsegs

Pārsega fiksators

LED, porti un displejs

Ātruma LED (datu ports)

Izsl.

10/100 Mb/s

Iesl.

1000 Mb/s

Savienojuma/aktivitātes LED (datu ports)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

GPS LED (papildu ports)

Izsl.

Nav GPS sinhronizācijas

Iesl.

Darbojas (spēcīgs signāls)

Parasti mirgo*

Darbojas (vājš signāls)

Modulācijas LED (papildu ports)

Izsl.

¼ x vai 1 x (QPSK SISO)

Īsi mirgo*

2 x (QPSK MIMO)

Parasti mirgo*

4 x (16QAM MIMO)

Gari mirgo*

6 x (64QAM MIMO)

Iesl.

8 x (256QAM MIMO)

Galvenā/sekotāja LED

Izsl.

Sekotāja režīms

Iesl.

Galv. režīms

RF sakaru savienojuma statusa LED

Izsl.

RF izsl.

Īsi mirgo*

Sinhronizē

Parasti mirgo*

Signalizē

Gari mirgo*

Reģistrē

Iesl.

Darbspējīgs

Ātruma LED (konfigurācijas ports)

Izsl.

10 Mb/s

Iesl.

100 Mb/s

Savienojuma/aktivitātes LED (konfigurācijas ports)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

GPS ports

Pievienojiet ārējo GPS antenu šim SMA savienotājam.

Poga Reset (Atiestatīt)

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu atiestatīšanas pogu (ierīcei jābūt ieslēgtai) ilgāk par piecām sekundēm.

Datu ports

10/100/1000 Mb/s ports apstrādā visu lietotāju datplūsmu.

Papildu ports

Ports audio toņa mērķēšanai.

LED displejs

Digitāls displejs, kas tiek izmantots barošanas, statusa un režīma informācijai.

RX jauda (-dBm)

Numurs

Dekodējams RX signāls

Mirgojošs skaitlis

Nedekodējams RX signāls

Pārslodzes apstākļi

Konfigurācijas ports

10/100 Mb/s, drošs ports konfigurācijai. Pēc noklusējuma šis ir vienīgais ports, kas var uzraudzīt, konfigurēt un/vai atjaunināt aparātprogrammatūru.

* Īsi mirgo (1:3 ieslēgšanas/izslēgšanas cikls)
parasti mirgo (1:1 ieslēgšanas/izslēgšanas cikls)
gari mirgo (3:1 ieslēgšanas/izslēgšanas cikls)

Uzstādīšanas prasības

Power over Ethernet pievienošana

airFiberkonfigurācija

Šajā sadaļā ietvertajos norādījumos ir paskaidrots, kā piekļūt airFiber konfigurācijas interfeisam un konfigurēt tālāk norādītos iestatījumus.

 1. Savienojiet ar Ethernet kabeli datoru un airFiber AF-24HD KONFIGURĀCIJAS portu.

 2. Savā datorā konfigurējiet Ethernet adapteru, izmantojot statisku IP adresi apakštīklā 192.168.1.x (piemēram, 192.168.1.100).
 3. Atveriet tīmekļa pārlūku. Adreses laukā ierakstiet http://192.168.1.20 un nospiediet taustiņu Enter (Ievadīt) (personālajā datorā) vai Return (Atgriezties) (Mac datorā).

 4. Tiek atvērts pieteikšanās ekrāns. Ievadiet ubnt laukos Username (Lietotājvārds) un Password (Parole). Izvēlieties valsti un valodu. Jums ir jāpiekrīt produkta lietošanas noteikumiem. Noklikšķiniet uz Login (Pieteikties).

  Piezīme. ASV produkta versijas ir bloķētas ASV valsts kodam, lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumiem.

 5. Noklikšķiniet uz cilnes Wireless (Bezvadu).

 6. Atveriet sadaļu Basic Wireless Settings (Pamata bezvadu iestatījumi):
  1. Vienam airFiber AF-24HD nolaižamajā izvēlnē Wireless Mode (Bezvadu režīms) atlasiet Master (Galvenais). Otram airFiber AF-24HD saglabājiet noklusējumu Slave (Sekotājs).
  2. Nosaukumu ievadiet laukā Link Name (Savienojuma nosaukums). Tam jābūt vienādam galvenajā un sekotājā.
  3. Nolaižamajai izvēlnei Duplex (Duplekss):
   • Pusduplekss Noklusējuma režīms. TX un RX frekvences var būt tādas pašas vai atšķirīgas, lai atbilstu vietējam interfeisam.
   • Pilns duplekss TX un RX frekvencēm jābūt atšķirīgām.
  4. Atlasiet TX frekvenci. Tai ir jāatbilst RX frekvencei otrā airFiber AF-24HD.
  5. Atlasiet RX frekvenci. Tai ir jāatbilst TX frekvencei otrā airFiber AF-24HD.
  6. Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus Output Power (Izejas jauda), Maximum Modulation Rate (Maksimālais modulācijas ātrums) un/vai RX Gain (RX pastiprinājums).
 7. Konfigurējiet opciju Wireless Security (Bezvadu drošība).
  1. Atlasiet AES Key Type (Atslēgas veids), HEX vai ASCII.
  2. Laukam Key (Atslēga):
   • HEX Ievadiet 16 bitus (astoņi, 16-bitu HEX vērtības: 0–9, A–F vai a–f). Varat izlaist nulles un izmantot kolus
    (līdzīgi IPv6 formātam).

    Piezīme. airFiber konfigurācijas interfeiss atbalsta IPv6 formātus, izņemot punktēta kvadrāta un "::" (dubultkola) pierakstu.

   • ASCII Ievadiet burtciparu rakstzīmju (0–9, A–Z vai a–z) kombinācijas.
 8. Noklikšķiniet uz Change (Mainīt) un pēc tam uz Apply (Piemērot).
 9. In-Band Management (Pārvaldība joslā) ir iespējota pēc noklusējuma, tādēļ katram airFiber radio ir nepieciešama unikāla IP Address (IP adrese). (Ja airFiber radio izmanto to pašu IP Address (IP adrese), varat zaudēt piekļuvi airFiber radio pa portiem Data (Dati).) Lai mainītu tīkla iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.
  1. Noklikšķiniet uz cilnes Network (Tīkls).

  2. Mainiet IP Address (IP adrese), Netmask (Tīkla maska) un citus iestatījumus, lai tie būtu saderīgi ar tīklu.
  3. Noklikšķiniet uz Change (Mainīt) un pēc tam uz Apply (Piemērot).

Sadaļā airFiber Configuration (airFiber konfigurācija) sniegtās norādes atkārtojiet otrā airFiber radio. Pēc airFiber radio konfigurēšanas atvienojiet tos un pārvietojiet uz uzstādīšanas vietu.

Aparatūras uzstādīšana

 1. Piezīme. Izvēlieties statņa montāžas kronšteina orientāciju uz statņa, lai tas būtu pavērsts otra airFiber AF-24HD virzienā.

 2. Piezīme. Atskrūvējiet vaļīgāk, bet NEizskrūvējiet pilnībā visas astoņas sprostskrūves, kas atrodas uz salāgošanas kronšteina.

 3. BRĪDINĀJUMS. Lai novērtu traumu, nodrošiniet, lai visas četras skrūves būtu ievietotas un pilnībā pievilktas.

 4. Otru zemējuma vada galu nostipriniet pie iezemēta masta, statņa, torņa vai zemēšanas stieņa.
 5. BRĪDINĀJUMS. Nepareiza airFiber ierīču iezemējuma gadījumā tiek anulēta garantija.

  Piezīme. Zemējuma vadam ir jābūt pēc iespējas īsākam un ne garākam par vienu metru.

Connecting the GPS Antenna

Atrodiet External GPS Antenna (Ārējā GPS antena) uzstādīšanas punktu, kurā ir brīvs skats uz debesīm un kurš atrodas virs AF-24HD un pēc iespējas tālāk no tā.

 1.  
 2. OR

Savienošana ar Ethernet

Piezīme. Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt divus pārsprieguma apspiedējus, piemēram, Ubiquiti Ethernet pārsprieguma aizsargu, modeli ETH-SP-G2. Pirmo pārsprieguma aizsargu uzstādiet viena metra attālumā no airFiber DATA porta, bet otru — tās vietas ieejas punktā, kurā atrodas vadu tīkla aprīkojums.

Tālāk redzamajā shēmā ir parādīta konstrukcija pēc uzstādīšanas ar uzstādītiem pārsprieguma aizsargiem.

Salāgošana

Padomi

Sagatavošanās sakaru savienojuma izveide

Noregulējiet Master (Galvenais) un Slave (Sekotājs) pozīcijas, lai izveidotu sagatavošanās sakaru savienojumu. Lai to paveiktu, galvenajam un sekotājam jāatrodas skata līnijā starp airFiber radio dažu grādu robežās.

Piezīme. Vispirms galvenais ir jāpavērš pret sekotāju, jo sekotājs neraida nekādu RF signālu, kamēr nav uztvēris pārraidi no galvenā.

 1. Attiecībā uz galveno un sekotāju ir jānodrošina, lai astoņas sprostskrūves uz salāgošanas kronšteina būtu pietiekami vaļīgas (pārbaudiet katru paplāksni pagriežot ar roku).

  BRĪDINĀJUMS. Lai novērstu airFiber korpusa bojājumu, visām sprostskrūvēm JĀBŪT pietiekami vaļīgām.

 2. Attiecībā uz galveno un sekotāju nodrošiniet, lai azimuta (AZ) un pacēluma (EL) regulēšanas skrūves būtu iestatītas to regulēšanas diapazona vidū.

 3. Galvenais Vizuāli pavērsiet galveno pret sekotāju. Ja nepieciešams, noregulējiet galvenā'pozīciju uz statņa.
  1. Atskrūvējiet vaļīgāk sešskaldņu uzgriežņus.

  2. Noregulējiet statņa montāžas kronšteinu un statņa skavas.
  3. Pievelciet sešskaldņu uzgriežņus.
 4. Sekotājs Virziet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais), lai panāktu vislabāko signāla stipruma līmeni Slave' (Sekotājs) LED cipardisplejā, kas atrodas blakus CONFIG (Konfigurācija) portam. Ja nepieciešams, noregulējiet sekotāja' pozīciju uz statņa.

  Piezīme. Vērtības LED displejā tiek parādītas kā negatīvas (-) dBm vērtības. Piemēram, ar skaitli 61 tiek apzīmēts -61 dBm signāls, kas ir stiprāks par -72 dBm signālu.

 5. Galvenais Noregulējiet galvenā pacēlumu un azimutu, līdz galvenā LED displejā tiek parādīts vislabākais uztvertā signāla stipruma līmenis.
  1. Ieskrūvējiet galvenā azimuta (AZ) regulēšanas skrūvi visā regulēšanas diapazonā.

  2. Ieskrūvējiet galvenā pacēluma (EL) regulēšanas skrūvi visā regulēšanas diapazonā.

Piezīme. Ja LED displejs norāda uz pārslodzes apstākļiem , skatiet šo nodaļu “RX pastiprinājuma regulēšana”

RX pastiprinājuma regulēšana

Piekļūstiet airOS® un noklikšķiniet uz cilnes Wireless (Bezvadu), lai atlasītu jūsu RX antenai piemērotu pastiprinājumu: High (Augsts) (noklusējums) vai Low (Zems). Ja savienojums ir ļoti īss vai tiek testēts, atlasiet Low (Zems), lai jūsu signāls netiek izkropļots.

Piezīme. Minimālais savienojuma attālums ir 100 m (328 ft).

Savienojumiem no 100 m (328 ft) līdz 800 m (2625 ft):

Sakaru savienojuma precīza regulēšana

Salāgošanas kronšteina azimuta (AZ) un pacēluma (EL) regulēšanas skrūves regulē azimutu un pacēlumu ±10° diapazonā. Vai veiktu precīzu salāgošanu, regulēšana jāveic vienā sakaru savienojuma galā, kamēr otrs uzstādītājs ziņo par uztvertā signāla līmeni otrā sakaru savienojuma galā. Neregulējiet vienlaicīgi galveno un sekotāju.

 1. Sekotājs Noregulējiet sekotāja pacēlumu un azimutu, līdz sekotāja LED displejā otram uzstādītājam ir redzams vislabākais uztvertā signāla stipruma līmenis.
 2. Galvenais Noregulējiet galvenā pacēlumu un azimutu, līdz sekotāja LED displejā otram uzstādītājam ir redzams vislabākais uztvertā signāla stipruma līmenis.
 3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, līdz iegūstat simetrisku savienojumu ar uztvertā signāla līmeņiem 1 dB diapazona robežās. Tas nodrošina vislabāko iespējamo datu pārraides ātrumu starp airFiber radio.
 4. Fiksējiet abu airFiber radio salāgojumu, pievelkot visas astoņas sprostskrūves uz salāgošanas kronšteina.
 5. Novērojiet katra airFiber AF-24HD LED displeju, lai pārliecinātos, ka vērtība paliek nemainīgas, vienlaicīgi pievelkot Lock Bolts (Sprostskrūves). Ja bloķēšanas procesa laikā mainās LED vērtība, atskrūvējiet vaļīgāk Lock Bolts (Sprostskrūves), vēlreiz pabeidziet katra airFiber AF-24HD salāgošanu un no jauna pievelciet Lock Bolts (Sprostskrūves).

Saņemtā signāla līmeņa noteikšanai ir trīs metodes.

Norādes par airFiber konfigurācijas interfeisa un audio toņa metodēm skatiet airFiber AF-24HD lietošanas instrukcijā. Lietošanas pamācība ir pieejama vietnē: ui.com/download/airfiber

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīču uzstādīšana ir jāuztic profesionālim, un šis profesionāli's ir atbildīgs par to, lai ierīce darbotos saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajām prasībām.

Laukus Frequencies and Output Power (Frekvences un izvades jauda) ir ieteicams izmantot profesionālim, kurš veic uzstādīšanu atbilstoši normatīvajām prasībām.

Specifikācijas

airFiber AF-24HD

Izmēri

593 x 768 x 370 mm (23,35 x 30,24 x 14,57")
Nav iekļauts stiprinājums

Svars

17,3 kg (23,15 lb)
Ieskaitot stiprinājumu

Darba frekvence

24,05–24,25 GHz

GPS

GPS pulksteņa sinhronizācija

EIRP

~33 dBm (FCC/IC), ~20 dBm (CE)

Frekvences precizitāte

± 2,5 ppm bez GPS sinhronizācijas
± 0,2 ppm ar GPS sinhronizāciju

Kanāla joslas platums

100 MHz

Maksimālais jaudas patēriņš

< 50 W

Strāvas padeve

50 V, 1,2 A PoE Gigabit adapteris (iekļauts komplektā)

Barošanas metode

Pasīva barošana tīklā Ethernet (42–58 V līdzstrāva)

Sertifikāti

CE, FCC, IC

Montāža

Statņa stiprinājuma komplekts (iekļauts)

Darba temperatūra

No -40 līdz 55° C (no -40 līdz 131° F)

Iebūvēta dalītā antena

TX pastiprinājums

33 dBi

RX pastiprinājums

40 dBi

Joslas platums

< 3,5°

priekšpuses un aizmugures attiecība

70 dB

Polaritāte

Duālā slīpuma polarizācija

Krusteniskās polaritātes izolācija

> 28 dB

Tīklošanas interfeiss

Datu ports

(1) 10/100/1000 Ethernet ports

Konfigurācijas ports

(1) 10/100 Ethernet ports