×

Klik for
Indholdsfortegnelse

menuAF-24HD lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

airFiber AF-24HD
Beslag til stangmontering
Stangklemmer (2 stk.)
Bræddebolte (4 stk.)
Fladskiver (4 stk.)
Splitlåseskiver (4 stk.)
Sekskantmøtrikker (4 stk.)
Metalspændebånd
Montering af GPS-antenne
Ekstern GPS-antenne
Kabelbindere (3 stk.)
Gigabit PoE-adapter (50 V, 1,2 A)
Netledning

Hardwareoversigt

Justeringsbeslag

Elevationsjustering

Azimut-justering

Stelforbindelsespunkt

Låsebolte

Stropper

Portdæksel

Dæksellås

LED'er, porte og display

Hastighed LED (dataport)

Slukket

10/100 Mbps

Tændt

1000 Mbps

LED link/aktivitet (dataport)

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

GPS-LED (hjælpeindgang)

Slukket

Ingen GPS-synkronisering

Tændt

Driftsklar (kraftigt signal)

Normalt blink*

I drift (svagt signal)

Modulations-LED (hjælpeindgang)

Slukket

¼X eller 1x (QPSK SISO)

Kort blink*

2x (QPSK MIMO)

Normalt blink*

4x (16QAM MIMO)

Langt blink*

6x (64QAM MIMO)

Tændt

8x (256QAM MIMO)

Master/Slave-LED

Slukket

Slavetilstand

Tændt

Master-tilstand

LED for RF-linkstatus

Slukket

RF slukket

Kort blink*

Synkroniserer

Normalt blink*

Afmærker

Langt blink*

Registrerer

Tændt

Driftsklar

Hastigheds-LED (konfigurationsport)

Slukket

10 Mbps

Tændt

100 Mbps

LED link/aktivitet (konfigurationsport)

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

GPS-port

Tilslut den eksterne GPS-antenne til dette SMA-stik.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end fem sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne.

Dataport

10/100/1000 Mbps port håndterer al brugertrafik.

Hjælpeport

Port til sigtning af lydsignal.

LED-display

Digitalt display til strøm, status og oplysninger om tilstand.

RX-strøm (-dBm)

Nummer

RX-signal, der kan afkodes

Blinkende tal

RX-signal, der ikke kan afkodes

Overbelastningstilstand

Konfigurationsport

10/100 Mbps, sikret port til konfiguration. Som standard er denne den eneste port, der kan overvåge, konfigurere og/eller opdatere firmwaren.

* Kort blink (1:3 tænd/sluk-cyklus)
normalt blink (1:1 tænd/sluk-cyklus)
langt blink (3:1 tænd/sluk-cyklus)

Installationskrav

Tilslutning af Power over Ethernet

Konfiguration af airFiber

Vejledningen i dette afsnit beskriver, hvordan du får adgang til airFiber-konfigurationsinterfacet og konfigurerer de følgende indstillinger:

 1. Slut et Ethernet-kabel fra din computer til CONFIG-porten på airFiber AF-24HD.

 2. Konfigurer Ethernet-adapteren på din computer med en statisk IP-adresse på undernettet 192.168.1.x (f.eks. 192.168.1.100).
 3. Åbn webbrowseren. Indtast http://192.168.1.20 i adressefeltet, og tryk på Enter (PC) eller Return (Mac).

 4. Login-skærmbilledet vises. Angiv ubnt i felterne Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode). Vælg Country (Land) og Language (Sprog). Du skal acceptere Terms of Use (Vilkår for brug) for at bruge produktet. Klik på Login (Logon).

  Bemærk: Amerikanske produktversioner er låst til den amerikanske landekode for at sikre overholdelse af FCC-reglerne.

 5. Klik på fanen Wireless (Trådløs).

 6. Angiv Basic Wireless Settings (Grundlæggende indstillinger for trådløs):
  1. Vælg Master fra rullemenuen Wireless Mode (Trådløs tilstand) for én airFiber AF-24HD. Bevar standardindstillingen Slave for den anden airFiber AF-24HD.
  2. Indtast et navn i feltet Link Name (Linknavn). Det skal være det samme på både Master og Slave.
  3. For rullelisten Duplex:
   • Halv Duplex Standardtilstanden. TX- og RX-frekvenser kan være ens eller forskellige for at tilpasse til lokal interferens.
   • Fuld duplex TX- og RX-frekvenser skal være forskellige.
  4. Vælg en TX-frekvens. Dette skal matche RX-frekvensen på den anden airFiber AF-24HD.
  5. Vælg en RX-frekvens. Dette skal matche TX-frekvensen på den anden airFiber AF-24HD.
  6. Du kan om nødvendigt ændre indstillingerne for Output Power (Udgangseffekt), Maximum Modulation Rate (Maksimal modulationsfrekvens) og/eller RX Gain (RX-forstærkning).
 7. Konfigurer Wireless Security (Trådløs sikkerhed):
  1. Vælg AES Key Type (Nøgletype): HEX eller ASCII.
  2. For feltet Key (Nøgle):
   • HEX Angiv 16 bytes (otte, 16-bit HEX-værdier: 0-9, A-F eller a-f). Du kan udelade nuller og bruge kolon i lighed med
    IPv6-formatet.

    Bemærk: airFiber-konfigurationsinterfacet understøtter IPv6-formater undtagen "dotted quad"-adresser og "::"-notering (dobbelt kolon).

   • ASCII Indtast en kombination af alfanumeriske tegn (0-9, A-Z eller a-z).
 8. Klik på Change (Skift), og klik derefter på Apply (Anvend).
 9. In-Band Management (Styring i båndet) er aktiveret som standard, så hver airFiber-radio skal have en unik IP-adresse. (Hvis airFiber-radioerne bruger samme IP-adresse, risikerer du at miste adgangen til airFiber-radioerne via DATA-portene). Sådan ændrer du netværksindstillingerne:
  1. Klik på fanen Network (Netværk).

  2. Skift IP Address (IP-adresse), Netmask (Netmaske) og andre indstillinger, så de er kompatible med dit netværk.
  3. Klik på Change (Skift), og klik derefter på Apply (Anvend).

Gentag trinnene i afsnittet airFiber-konfiguration på den anden airFiber-radio. Når du har konfigureret airFiber-radioerne, skal du frakoble dem og flytte dem til installationsstedet.

Hardwareinstallation

 1. Bemærk: Anbring stangmonteringsbeslaget rundt om stangen, så det er rettet mod den anden airFiber AF-24HD.

 2. Bemærk: Løsn, men FJERN IKKE de otte låsebolte på beslaget.

 3. ADVARSEL: For at undgå personskader skal det sikres, at alle fire skruer sidder fast og er strammet helt til.

 4. Fastgør den anden ende af jordledningen til en jordet mast, en stang, et tårn eller en jordingsskinne.
 5. ADVARSEL: Fejlagtig jording af dine airFiber-enheder vil gøre garantien ugyldig.

  Bemærk: Jordledningen skal være så kort som muligt og ikke længere end 1 meter i længden.

Tilslutning af GPS-antennen

Find et monteringspunkt til den eksterne GPS-antenne med klart udsyn til himlen, over jorden og så langt væk som muligt fra AF-24HD'en.

 1.  
 2. ELLER

Tilslutning af Ethernet

Bemærk: Som ekstra beskyttelse anbefaler vi, at du installerer to transientbeskyttelsesenheder, f.eks. Ubiquiti Ethernet Surge Protector, model ETH-SP-G2. Montér den første transientbeskyttelsesenhed inden for 1 meter fra airFiber-DATA-porten, og montér den anden transientbeskyttelsesenhed ved adgangspunktet for stedet, hvor det kablede netværksudstyr er installeret.

Nedenfor er et diagram over en færdig installation med anbefalede transientbeskyttelsesenheder installeret.

Justering

Tip

Oprettelse af et midlertidigt link

Juster placeringen af Master og Slave for at oprette et midlertidigt link. Dette kræver, at Master og Slave er inden for et par grader af synslinjen mellem airFiber-radioerne.

Bemærk: Masteren skal være rettet mod slaven, fordi slaven ikke sender noget RF-signal, før den registrerer transmissioner fra masteren.

 1. For Master og Slave skal du sikre, at de otte låseboltebeslaget er løse nok ved at dreje hver skive med hånden.

  ADVARSEL: Alle låsebolte SKAL være løse for at undgå beskadigelse af airFiber-huset.

 2. For Master og Slave skal du sikre, at justeringsboltene Azimut (AZ) og Elevation (EL) er midt i deres respektive justeringsområder.

 3. Master Ret masteren mod slaven. Juster om nødvendigt masterens' position på stangen:
  1. Løsn sekskantmøtrikkerne.

  2. Juster stangmonteringsbeslaget og polklemmerne.
  3. Spænd sekskantmøtrikkerne.
 4. Slave Ret slaven mod masteren for at opnå det stærkest mulige signalniveau for modtagelse på slavens' numeriske LED-skærm, som er placeret ved siden af CONFIG-porten. Juster om nødvendigt lavens' position på stangen.

  Bemærk: Værdierne på LED-skærmen vises som negative (-) dBm. F.eks. repræsenterer 61 -61 dBm, som er bedre end -72 dBm.

 5. Master Juster masterens azimut og elevation, indtil det stærkest mulige signalniveau for modtagelse vises på masterens LED-skærm.
  1. Skru justeringsbolten Azimut (AZ)masteren gennem justeringsområdet.

  2. Skru justeringsbolten Elevation (EL)masteren gennem justeringsområdet.

Bemærk: Hvis LED-displayet angiver en overbelastningstilstand , skal du læse afsnittet Justering af RX-forstærkning.

Justering af RX-forstærkning

Åbn airOS®, og klik på fanen Wirelss (Trådløs) for at vælge den ønskede forstærkning til din RX-antenne: High (Høj) (standard) eller Low (Lav). Hvis linket er meget kort eller ved at blive testet, skal du vælge Low (Lav), så dit signal ikke bliver forvrænget.

Bemærk: Minimumsafstanden for linket er ca. 100 m (328 ft).

Til link på mellem 100 m (328 ft) og 800 m (2,625 ft):

Finjustering af linket

Justeringsboltene Azimut (AZ) og Elevation (EL)beslaget justerer azimut og elevation indenfor et område på ±10°. Nøjagtig justering kræver, at der foretages justeringer i den ene ende af linket, mens den anden installatør rapporterer signalniveauet for modtagelse i den anden ende af linket. Undgå samtidig justering af Master og Slave.

 1. Slave Juster slavens azimut og elevation, indtil den anden installatør ser det stærkest mulige signalniveau for modtagelse på masterens LED-skærm.
 2. Master Juster masterens azimut og elevation, indtil den anden installatør ser det stærkest mulige signalniveau for modtagelse på slavens LED-skærm.
 3. Gentag trin 1 og 2, indtil du opnår et symmetrisk link, hvor signalniveauerne for modtagelse er inden for 1 dB fra hinanden. Dette sikrer den bedst mulige datahastighed mellem airFiber-radioerne.
 4. Lås justeringen på begge airFiber-radioer ved at spænde alle otte låseboltebeslaget.
 5. Hold øje med LED-skærmen på hver airFiber AF-24HD for at sikre, at værdien forbliver konstant, mens du spænder låseboltene. Hvis LED-værdien ændrer sig under fastlåsningsprocessen, skal du løsne låseboltene, tilrette justeringen af hver airFiber AF-24HD igen og spænde låseboltene igen.

Der findes tre metoder til at bestemme signalniveauet for modtagelse:

Se brugervejledningen til airFiber AF-24HD for vejledning til airFiber-konfigurationsinterfacet og brug i forbindelse med lydsignal. Denne brugervejledning findes på: ui.com/download/airfiber

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatør's ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Felterne Frequencies (Frekvenser) og Output Power (Udgangseffekt) indgår som hjælp til, at den professionelle installatør kan overholde lovkravene.

Specifikationer

airFiber AF-24HD

Mål

593 x 768 x 370 mm (23,35 x 30,24 x 14,57")
Beslag medfølger ikke

Vægt

17,3 kg (38,14 lb)
Beslag medfølger

Driftsfrekvens

24,05-24,25 GHz

GPS

Synkronisering af GPS-ur

EIRP

~33 dBm (FCC/IC), ~20 dBm (CE)

Frekvensnøjagtighed

± 2,5 ppm uden GPS-synkronisering
± 0,2 ppm med GPS-synkronisering

Kanalbåndbredde

100 MHz

Maks. strømforbrug

< 50 W

Strømforsyning

50 V, 1,2 A PoE Gigabit-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv Power over Ethernet (42-58 VDC)

Certificeringer

CE, FCC, IC

Montering

Stangmonteringssæt (medfølger)

Driftstemperatur

-40 til 55° C (-40 til 131° F)

Integreret delt antenne

TX-forstærkning

33 dBi

RX-forstærkning

40 dBi

Strålevidde

< 3,5°

Forside til bagside-forhold

70 dB

Polaritet

Dual-Slant-polarisering

Isolering på tværs af polaritet

> 28

Netværksinterface

Dataport

(1), 10/100/1000 Ethernet-port

Konfigurationsport

(1) 10/100 Ethernet-port