×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneAF-4X īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

airFiber AF-4X
GPS antenas stiprinājums
Ārējā GPS antena
Metāla stīpa
Savilcēji (2 gab.)
Universāls kronšteins
airFiber PoE (24 V, 1 A) ar stiprinājuma kronšteinu
Barošanas vads

Antenas savietojamība

airFiber AF-4X radio ir paredzēts lietošanai ar tālāk norādītajiem airFiber X antenas modeļiem.

AF-4X radio var lietot arī ar tālāk norādītajiem RocketDish antenas modeļiem.

1 Skatiet vietējos/reģionālos noteikumus par konkrētajam pielietojumam atļauto antenas pastiprinājumu.
2 Nepieciešams universālais kronšteins (iekļauts komplektā) vai AF-5G-OMT-S45 pārveides komplekts (nav iekļauts komplektā).

Uzstādīšanas prasības

Aparatūras pārskats

airFiber antenas savienotāji

Izmanto RF antenas kabeļu pievienošanai (nav komplektā).

GPS antenas savienotājs

Izmanto GPS antenas pievienošanai.

Signāla gaismas diodes

  4. signāla gaismas diode iedegas zilā krāsā, ja ieslēgts.
3. signāla gaismas diode iedegas zaļā krāsā, ja ieslēgts.
2. signāla gaismas diode iedegas dzeltenā krāsā, ja ieslēgts.
1. signāla gaismas diode iedegas sarkanā krāsā, ja ieslēgts.

Operētājsistēmas airOS sāknēšana. Ieslēdzot ierīci, iedegas barošanas gaismas diode, gaismas diodes GPS un LINK (Savienojums) un 1.–4. signāla gaismas diodes. Kad tiek sākta CPU koda izpilde, nodziest gaismas diodes GPS un LINK (Savienojums) un 1.–3. signāla gaismas diodes. 4. signāla gaismas diodepaliek iedegta, lai norādītu, ka notiek sāknēšanas secība.

airFiber programmatūras inicializēšana. Kad operētājsistēmā airOS tiek sākta airFiber lietotnes sāknēšana, 4. signāla gaismas diode pārstāj degt vienmērīgi un sāk mirgot ar frekvenci 2,5 Hz. Tas turpinās, līdz ierīce ir pilnībā sāknēta.

Signāla līmenis Pēc pilnas sāknēšanas 1.–4. signāla gaismas diodes darbojas kā joslu grafiks, kas rāda, cik ierīce ir tuvu ideālajam mērķim. Tas tiek mērogots automātiski, balstoties uz saiknes diapazonu, antenas pieaugumiem un attālās ierīces konfigurēto TX jaudu. Katrai signāla gaismas diodei ir trīs iespējamie stāvokļi: deg, mirgo un nedeg. Ideāla savienojuma gadījumā visas signāla gaismas diodes deg vienmērīgi. Ja savienojumam ir 1 dB zudums, mirgo 4. signāla gaismas diode, 2 dB zuduma gadījumā 4. signāla gaismas diode nodziest. Pilni joslu grafika gaismas diožu stāvokļi ir parādīti tālāk.

dB zudums
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Gaismas diode Link (Savienojums)

Izsl.

RF izsl.

Sinhronizē

Signalizē

Reģistrē

Iesl.

Darbspējīgs

GPS gaismas diode

Izsl.

Nav GPS sinhronizācijas

Nedarbojas (vājš signāls)

Iesl.

Darbojas (spēcīgs signāls)

Gaismas diode MGMT (Pārvaldība)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Gaismas diode Data (Dati)

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Barošanas gaismas diode

Izsl.

Nav strāvas

Iesl.

Ieslēgts

Pārvaldības pieslēgvieta

10/100 Mb/s nodrošināta Ethernet pieslēgvieta konfigurācijai. Pārvaldība joslā ir iespējota pēc noklusējuma airFiber konfigurācijas interfeisā. Ja pārvaldība joslā ir atspējota, MGMT pieslēgvieta ir vienīgā, kas var uzraudzīt, konfigurēt un/vai atjaunināt aparātprogrammatūru.

Poga Reset (Atiestatīt)

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu pogu Reset (Atiestatīt) (ierīcei jau jābūt ieslēgtai) ilgāk par 10 sekundēm.

Datu pieslēgvieta

Gigabit PoE ports visas lietotāju datplūsmas apstrādei un ierīces darbināšanai.

Uzstādījuma pārskats

Pārī savienotos AF-4X radio ieteicams konfigurēt pirms uzstādīšanas objektā. Turpmākajā pārskatā ir apkopota uzstādīšanas procedūra, un turpmākajās sadaļās ir sniegta sīka informācija par uzstādīšanu.

Power over Ethernet pievienošana

 1. BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-24-AF5X). Ja tas netiek ievērots, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

airFiber konfigurācija

Izmantojiet airFiber konfigurācijas interfeisam, lai konfigurētu tālāk norādītos iestatījumus.

Vēlreiz izpildiet sadaļā “airFiber konfigurācija” sniegtos norādījumus otram radio.

Papildinformāciju par airFiber konfigurācijas interfeisu skatiet airFiberX lietotāja pamācībā, kas pieejama šeit: ui.com/download/airFiber

Aparatūras uzstādīšana

Zemējuma vada uzstādīšana

 1. Uzstādīšanas vietā otru zemējuma vada galu nostipriniet pie iezemēta masta, kārts, torņa vai zemēšanas stieņa.
 2. BRĪDINĀJUMS. Nepareizs airFiber radio iezemējums izraisa garantijas atcelšanu.

  Piezīme. Zemējuma vadam ir jābūt pēc iespējas īsākam un ne garākam par vienu metru.

Piestiprināšana pie airFiber X antenas

Izpildiet šajā sadaļā sniegtos norādījumus, lai piestiprinātu AF-4X radio pie airFiber X antenas vai RocketDish antenas, kas ir aprīkota ar AF-5G-OMT-S45 pārveides komplektu.

Piezīme. Informāciju par radio piestiprināšanu pie RocketDish antenas, izmantojot komplektā iekļauto universālo kronšteinu, skatiet sadaļā “Piestiprināšana pie RocketDish antenas”.

Šajā sadaļā ir parādīta airFiber X antena AF-5G30-S45.

Piestiprināšana pie RocketDish antenas

Piezīme. Ja piestiprināt AF-4X radio pie RocketDish antenas, kas ir aprīkota ar AF-5G-OMT-S45 pārveides komplektu, skatiet sadaļu “Piestiprināšana pie airFiber X antenas”.

RocketDish RD-5G30 antena ir parādīta šajā sadaļā:

Ārējās GPS antenas uzstādīšana

Atrodiet stiprinājuma vietu, kurā ir netraucēts skats uz debesīm un kas atrodas virs radio un pēc iespējas tālāk no tā.

 1.  
 2. OR

Power over Ethernet pievienošana

 1. BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-24-AF5X). Ja tas netiek ievērots, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

Opcija

Pārsprieguma aizsardzība

Lai nodrošinātu papildu aizsardzību, katra savienojuma galā uzstādiet divus pārsprieguma ierobežotājus, piemēram, Ubiquiti Ethernet pārsprieguma aizsarga modeli ETH-SP-G2. Pirmo pārsprieguma aizsargu uzstādiet viena metra attālumā no airFiber DATA porta, bet otru — tās vietas ieejas punktā, kurā atrodas vadu tīkla aprīkojums.

Salāgošana

Padomi

Savienojuma izveidošana

Noregulējiet Master (Galvenais) un Slave (Sekotājs) pozīcijas, lai izveidotu savienojumu. Nākamajā sadaļā ir iekļauta antena AirFiber X, AF-5G30-S45:

Piezīme. Vispirms galvenais ir jāpavērš pret sekotāju, jo sekotājs neraida nekādu RF signālu, kamēr nav uztvēris pārraidi no galvenā.

 1. Galvenais Vizuāli pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs). Lai pielāgotu vienuma Master (Galvenais) pozīciju, noregulējiet azimutu un augstumu.

  Noregulējiet azimutu.

  1. Atbrīvojiet četrus atlokuzgriežņus uz abām kārts skavām.
  2. Pagrieziet antenu pret otru savienojuma galu.
  3. Pievelciet četrus atlokuzgriežņus uz abām kārts skavām.

  Noregulējiet pacēluma leņķi.

  1. Atbrīvojiet sešas seškanšu galviņas bultskrūves tā, lai varētu brīvi pagriezt paplāksnes.
  2. Pievelciet vai atbrīvojiet pacēluma regulēšanas bultskrūvi, lai iestatītu vēlamo sagāzumu.
  3. Pievelciet sešas seškanšu galviņas bultskrūves.
 2. Piezīme. Neregulējiet vienlaicīgi galveno un sekotāju.

 3. Sekotājs Vizuāli pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais). Lai pielāgotu vienuma Slave (Sekotājs) pozīciju, noregulējiet azimutu un augstumu (kā aprakstīts 1. darbībā).
 4. Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums. Pārliecinieties, vai LINK (Savienojuma) gaismas diode vienmērīgi deg zaļā krāsā un Slave (Sekotājs) signāla gaismas diodes parāda signāla līmeni.

 5. Sekotājs Pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais), lai iegūtu Master (Galvenais) spēcīgāko signāla līmeni.
 6. Piezīme. Informāciju par signāla vērtībām skatiet signāla gaismas diožu sadaļā.

  Piezīme. Maksimālo signāla stiprumu var iegūt, iteratīvi pārvelkot azimutu un augstumu.

 7. Galvenais Pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs), lai iegūtu stiprāko signāla līmeni Slave (Sekotājs).
 8. Atkārtojiet 4. un 5. darbību, līdz iegūstat optimālu savienojumu, kur deg visas četras signāla gaismas diodes. Tas nodrošina vislabāko iespējamo datu pārraides ātrumu starp airFiber radio.
 9. Fiksējiet salāgojumu abām airFiber antenām, pievelkot visus uzgriežņus un skrūves.
 10. Novērojiet katra airFiber radio signālu gaismas diodes, lai nodrošinātu, ka vērtības paliek nemainīgas, vienlaicīgi pievelkot uzgriežņus un skrūves. Ja bloķēšanas procesa laikā mainās gaismas diodes vērtība, atbrīvojiet uzgriežņus un skrūves, vēlreiz pabeidziet katras airFiber antenas salāgošanu un vēlreiz pievelciet uzgriežņus un skrūves.

Detalizētu informāciju par airFiber savienojuma iestatīšanu skatiet airFiber X lietošanas pamācībā, kas ir pieejama šeit: ui.com/download/airfiber

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīču uzstādīšana ir jāuztic profesionālim, un šis profesionālis ir atbildīgs par to, lai ierīce darbotos saskaņā ar valsts normatīvajām prasībām.

Profesionāla uzstādītāja vajadzībām ir nodrošināti lauki Output Power (Izejas jauda), Antenna Gain (Antenas pastiprinājums), Cable Loss (Kabeļa zudumi) un Frequency (Frekvence).

Specifikācijas

airFiber AF-4X

Izmēri

224 x 82 x 48 mm (8,82 x 3,23 x 1,89")

Svars

0,35 kg (0,77 mārc.)

RF savienotāji

(2) RP-SMA ūdensdrošs (CH0, CH1)

(1) SMA ūdensdrošs (GPS)

GPS antena

Ārēja, magnētiska pamatne

Strāvas padeve

24 V, 1A PoE Gigabit adapteris (iekļauts komplektā)

Barošanas metode

Pasīvs Power over Ethernet

Sertifikāti

FCC noteikumu 15.407. daļa

CE EN 302502 v1.2.1, EN 301 893 v1.7.1

Darba temperatūra

No -40 līdz 55° C (no -40 līdz 131° F)

Tīklošanas interfeiss

Datu pieslēgvieta (1) 10/100/1000 Ethernet pieslēgvieta
Pārvaldības pieslēgvieta (1) 10/100 Ethernet pieslēgvieta

Sistēma

Procesors INVICTUS IC
Maksimālā caurlaidspēja 500+ Mb/s
Šifrēšana 128 bitu AES
OS airOS F
Bezvadu režīmi Galvenais/sekotājs

Radio

Darba frekvence 4700-4990 MHz
(atkarībā no regulācijas reģiona)
Maks. vadītā TX signāla jauda 24 dBm
(atkarībā no regulējošā reģiona)
Frekvences precizitāte ± 2,5 ppm bez GPS sinhronizācijas
± 0,2 ppm ar GPS sinhronizāciju
Kanāla joslas platums Atlasāms: 3,5/5/7/10/14/20/​28/30/40/50/56 MHz
Programmējami augšupsaites un lejupsaites slodzes cikli

* Kanāla joslas platums var atšķirties atbilstoši valsts/reģiona noteikumiem.