×

Noklikšķiniet uz
Saturs

izvēlneAF-2X īsā lietošanas pamācība

Iepakojuma saturs

airFiber radio
GPS antenas stiprinājums
Ārējā GPS antena
Metāla stīpa
Savilcēji (2 gab.)
Universāls kronšteins
airFiber PoE (24 V, 1 A) ar stiprinājuma kronšteinu
Barošanas vads

Antenas savietojamība

airFiber radio ir paredzēts izmantot kopā ar šo airFiber X antenas modeli:

Radio var darboties arī ar šo RocketDish antenas modeli:

Uzstādīšanas prasības

Aparatūras pārskats

airFiber antenas savienotāji

Izmanto RF antenas kabeļu pievienošanai (nav komplektā).

GPS antenas savienotājs

Izmanto GPS antenas pievienošanai.

Signāla gaismas diodes

  4. signāla gaismas diode iedegas zilā krāsā, ja ieslēgts.
3. signāla gaismas diode iedegas zaļā krāsā, ja ieslēgts.
2. signāla gaismas diode iedegas dzeltenā krāsā, ja ieslēgts.
1. signāla gaismas diode iedegas sarkanā krāsā, ja ieslēgts.

Sāknēšana uz airOS Ieslēdzot iedegas gaismas diodes Strāva, GPS, Saite un 1.–4. signāls. Kad CPU kods pārņem vadību, nodziest gaismas diodes GPS, Saite un 1.–3. signāls. 4. signāla gaismas diodepaliek iedegta, lai norādītu, ka notiek sāknēšanas secība.

airFiber programmatūras inicializēšanaKad lietotne airFiber sāk sāknēšanu ar airOS®, 4. signāla gaismas diode vairs nedeg vienmērīgi, bet mirgo (2,5 Hz). Tas turpinās līdz AF-2X pilnai sāknēšanai.

Signāla līmenis Pēc pilnas sāknēšanas 1.–4. signāla gaismas diodes darbojas kā joslu grafiks, kas rāda, cik ierīce ir tuvu ideālajam mērķim. Tas tiek mērogots automātiski, balstoties uz saiknes diapazonu, antenas pieaugumiem un attālās ierīces konfigurēto TX jaudu. Katrai signāla gaismas diodei ir trīs iespējamie stāvokļi: deg, mirgo un nedeg. Ideāla savienojuma gadījumā visas signāla gaismas diodes deg vienmērīgi. Ja savienojumam ir 1 dB zudums, mirgo 4. signāla gaismas diode, 2 dB zuduma gadījumā 4. signāla gaismas diode nodziest. Pilni joslu grafika gaismas diožu stāvokļi ir parādīti tālāk.

dB zudums
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Savienojuma gaismas diode

Izsl.

RF izsl.

Sinhronizē

Signalizē

Reģistrē

Iesl.

Darbspējīgs

GPS gaismas diode

Izsl.

Nav GPS sinhronizācijas

Nedarbojas (vājš signāls)

Iesl.

Darbojas (spēcīgs signāls)

MGMT gaismas diode

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Datu gaismas diode

Izsl.

Nav Ethernet savienojuma

Iesl.

Izveidots Ethernet savienojums

Nejauša mirgošana

Ethernet aktivitāte

Barošanas LED

Izsl.

Nav strāvas

Iesl.

Ieslēgts

Pārvaldības pieslēgvieta

10/100 Mb/s nodrošināta Ethernet pieslēgvieta konfigurācijai. Pārvaldība joslā ir iespējota pēc noklusējuma airFiber konfigurācijas interfeisā. Ja pārvaldība joslā ir atspējota, MGMT pieslēgvieta ir vienīgā, kas var uzraudzīt, konfigurēt un/vai atjaunināt aparātprogrammatūru.

Atiestatīšanas poga

Lai atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, turiet nospiestu pogu Reset (Atiestatīt) (ierīcei jau jābūt ieslēgtai) ilgāk par 10 sekundēm.

Datu ports

Gigabit PoE ports visas lietotāju datplūsmas apstrādei un ierīces darbināšanai.

Uzstādījuma pārskats

Pārī savienotos AF-2X radio ieteicams konfigurēt pirms uzstādīšanas objektā. Turpmākajā pārskatā ir apkopota uzstādīšanas procedūru, un turpmākajās sadaļās ir sniegta sīka informācija par uzstādīšanu.

Power over Ethernet pievienošana

 1. BRĪDINĀJUMS:izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-24-AF5X). Ja tas netiek ievērots, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

airFiber konfigurācija

Šīs sadaļas norādēs ir izskaidrots, kā piekļūt airFiber konfigurācijas saskarnei un konfigurēt tālāk norādītos iestatījumus.

 1. Konfigurējiet Ethernet adapteri datorā ar statisko IP adresi 192.168.1.x apakštīklā.
 2. Atveriet tīmekļa pārlūku. Adreses laukā ierakstiet http://192.168.1.20. Nospiediet taustiņu Enter (Ievadīt) (datorā ar operētājsistēmu Windows) vai Return (Atgriezties) (datorā ar operētājsistēmu Macintosh).

 3. Ievadiet ubnt laukos Username (Lietotājvārds) un Password (Parole). Izvēlieties valsti un valodu. Jums ir jāpiekrīt produkta lietošanas noteikumiem. Noklikšķiniet uz Login (Pieteikties).
 4. Piezīme. ASV produkta versijas ir bloķētas ASV valsts kodam, lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumiem.

 5. Atveriet iestatījumus . Noklikšķiniet uz cilnes Wireless (Bezvadu).
 6. Konfigurējiet Basic Wireless Settings (Pamata bezvadu iestatījumi):
  1. Vienam radio atlasiet Master (Vedējs) kā Wireless Mode (Bezvadu režīms). Otram radio saglabājiet noklusējumu Slave (Sekotājs).
  2. Nosaukumu ievadiet laukā Link Name (Savienojuma nosaukums). Tam jābūt vienādam galvenajā un sekotājā.
  3. Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus Channel Bandwidth, Master TX Duty Cycle, Output Power (Kanālu joslas platums, Galvenā TX slodzes cikls, Izejas jauda) un/vai Maximum Modulation Rate (Maksimālais modulācijas ātrums).
 7. Konfigurējiet iestatījumu Frequency (Frekvence). Atlasītajai opcijai Frequency (Frekvence) jābūt vienādai abos airFiber radio.
 8. Konfigurējiet opciju Wireless Security (Bezvadu drošība):
  1. Atlasiet AES Key Type (Atslēgas veids), HEX vai ASCII.
  2. Laukam Key (Atslēga):
   • HEX Ievadiet 16 bitus (astoņi, 16-bitu HEX vērtības: 0–9, A–F vai a–f). Varat izlaist nulles un izmantot kolus (līdzīgi IPv6 formātam).
   • Piezīme.airFiber konfigurācijas interfeiss atbalsta Pv6 formātus, izņemot punktēta kvadrāta un “::” (dubultkola) pierakstu.

  • ASCII Ievadiet burtciparu rakstzīmju (0–9, A–Z vai a–z) kombinācijas.
 9. Noklikšķiniet uz Save Changes (Saglabāt izmaiņas).
 10. In-Band Management (Pārvaldība joslā) ir iespējota pēc noklusējuma, tādēļ katram airFiber radio ir nepieciešama unikāla IP Address (IP adrese). (Ja airFiber radio izmanto to pašu IP Address (IP adrese), varat zaudēt piekļuvi airFiber radio caur portiem Data (Dati).) Noklikšķiniet uz cilnes Network (Tīkls).
  1. Opcijai Management IP Address (Pārvaldības IP adrese):
   • DHCP Saglabājiet noklusējumu DHCP, lai izmantotu DHCP rezervējumu savā maršrutētājā un piešķirtu unikālu IP Address (IP adrese).
   • Static (Statisks) Mainiet IP Address (IP adrese), Netmask (Tīkla maska) un citus iestatījumus, lai tie būtu savietojami ar jūsu tīklu.
  2. Noklikšķiniet uz Save Changes (Saglabāt izmaiņas).

Sadaļā “airFiber konfigurācija” sniegtās norādes atkārtojiet otrā radio.

Papildinformāciju par airFiber konfigurācijas interfeisu skatiet airFiberX lietotāja pamācībā, kas pieejama šeit: ui.com/download/airFiber

Aparatūras uzstādīšana

Zemējuma vada uzstādīšana

 1. Uzstādīšanas vietā otru zemējuma vada galu nostipriniet pie iezemēta masta, kārts, torņa vai zemēšanas stieņa.

  BRĪDINĀJUMS. Nepareizs airFiber radio iezemējums izraisa garantijas atcelšanu.

  Piezīme. Zemējuma vadam ir jābūt pēc iespējas īsākam un ne garākam par vienu metru.

Uzstādīšana pie airFiber X antenas

airFiber X antena AF-2G24-S45 ir parādīta šajā sadaļā:

Uzstādīšana pie RocketDish antenas

RocketDish RD-2G24 antena ir parādīta šajā sadaļā:

Ārējās GPS antenas uzstādīšana

Atrodiet stiprinājuma vietu, kurā ir netraucēts skats uz debesīm un kas atrodas virs radio un pēc iespējas tālāk no tā.

 1.  
 2. VAI

Power over Ethernet pievienošana

 1. BRĪDINĀJUMS. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto adapteri (modelis POE-24-AF5X). Ja tas netiek ievēro, var tikt sabojāta ierīce un anulēta garantija.

  Opcija

Pārsprieguma aizsardzība

Papildu aizsardzībai uzstādiet divus pārsprieguma ierobežotājus, piemēram, Ubiquiti Ethernet pārsprieguma aizsargu (modelis ETH-SP), katrā savienojuma galā. Pirmo pārsprieguma aizsargu uzstādiet viena metra attālumā no airFiber DATA porta, bet otru — tās vietas ieejas punktā, kurā atrodas vadu tīkla aprīkojums.

Salāgošana

Padomi

Savienojuma izveidošana

Noregulējiet Master (Galvenais) un Slave (Sekotājs) pozīcijas, lai izveidotu savienojumu.

Piezīme. Vispirms galvenais ir jāpavērš pret sekotāju, jo sekotājs neraida nekādu RF signālu, kamēr nav uztvēris pārraidi no galvenā.

 1. Galvenais Vizuāli pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs). Lai pielāgotu Master (Galvenais) pozīciju:
  1. Pagrieziet antenu, to atbalstot ar stabilizatora kronšteiniem, lai salāgotu azimutu.
  2. Pievelciet vai atbrīvojiet uzgriežņusuz pacēluma stieņa, lai pielāgotu pacēlumu.
  3. Pievelciet visus uzgriežņus līdz aptuveni 50 N-m.
 2. Piezīme. Neregulējiet vienlaicīgi galveno un sekotāju.

 3. Sekotājs Vizuāli pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais). Lai pielāgotu Slave (Sekotājs) pozīciju:
  1. Pagrieziet antenu, to atbalstot ar stabilizatora kronšteiniem, lai salāgotu azimutu.
  2. Pievelciet vai atbrīvojiet uzgriežņusuz pacēluma stieņa, lai pielāgotu pacēlumu.
  3. Pievelciet visus uzgriežņus līdz aptuveni 50 N-m.
 4. Pārbaudiet, vai ir izveidots savienojums. Pārliecinieties, vai SAIKNES gaismas diode vienmērīgi deg zaļā krāsā un Slave (Sekotājs) signāla gaismas diodes parāda signāla līmeni.

 5. Sekotājs Pavērsiet Slave (Sekotājs) pret Master (Galvenais), lai iegūtu Master (Galvenais) spēcīgāko signāla līmeni.

  Piezīme. Informāciju par signāla vērtībām skatiet signāla gaismas diožu sadaļā.

  Piezīme. Maksimālo signāla stiprumu var iegūt, iteratīvi pārvelkot azimutu un augstumu.

 6. Vedējs Pavērsiet Master (Galvenais) pret Slave (Sekotājs), lai iegūtu stiprāko signāla līmeni Slave (Sekotājs).
 7. Atkārtojiet 4. un 5. darbību, līdz iegūstat optimālu savienojumu, kur deg visas četras signāla gaismas diodes. Tas nodrošina vislabāko iespējamo datu pārraides ātrumu starp airFiber radio.
 8. Fiksējiet salāgojumu abām airFiber antenām, pievelkot visus uzgriežņus un skrūves.
 9. Novērojiet katra airFiber radio signālu gaismas diodes, lai nodrošinātu, ka vērtības paliek nemainīgas, vienlaicīgi pievelkot uzgriežņus un skrūves. Ja kādas gaismas diodes vērtība mainās, atbrīvojiet uzgriežņus un skrūves, noregulējiet katras antenas salāgojumu un vēlreiz pievelciet uzgriežņus un skrūves.

Uzstādītāja atbildība par atbilstību

Ierīču uzstādīšana ir jāuztic profesionālim, un šis profesionālis ir atbildīgs par to, lai ierīce darbotos saskaņā ar valsts normatīvajām prasībām.

Antena

Izmantojot izvēles antenu (ja piemērojams), antenas jauda tiek ievadīta manuāli. Pievērsiet uzmanību turpmāk minētajām prasībām un antenu tipiem.

Jaudas zudums kabelī (ja piemērojams)

Ievadiet zudumu dB. Izejas jauda tiek pielāgota, lai kompensētu zudumu starp radio un antenu.

Sertificētie antenu tipi

Šo radio raidītāju FCC ID: SWX-AF2X/IC: 6545A-AF2X ir apstiprinājusi Kanādas FCC/ISED, lai to varētu izmantot kopā ar tālāk minētajiem antenu tipiem un maksimāli atļauto pastiprinājumu katram norādītajam antenas tipam. Stingri aizliegts kopā ar šo ierīci izmantot antenu tipus, kas nav iekļauti šajā sarakstā, vai arī pārsniegt norādīto maksimālo jaudu attiecīgajam tipam.

Antena

Frekvence

Pastiprinājums

Šķīvis

2 GHz

24 dBi

Specifikācijas

AF-2X

Izmēri

224 x 82 x 48 mm (8,82 x 3,23 x 1,89")

Svars

0,35 kg (0,77 mārc.)

RF savienotāji

(2) RP-SMA ūdensdrošs (CH0, CH1)

(1) SMA ūdensdrošs (GPS)

GPS antena

Ārēja, magnētiska pamatne

Strāvas padeve

24 V, 1A PoE Gigabit adapteris (iekļauts komplektā)

Barošanas metode

Pasīvs Power over Ethernet

Montāža

Savietojams ar raķetes stiprinājumu

GPS kārts stiprinājums (iekļauts komplektā)

Darba temperatūra

No -40 līdz 55° C (no -40 līdz 131° F)

Sertifikāti

FCC daļa 15.247,
CE EN 300328 v1.8.1

Tīklošanas interfeiss

Datu ports (1) 10/100/1000 Ethernet pieslēgvieta
Pārvaldības pieslēgvieta (1) 10/100 Ethernet pieslēgvieta

Sistēma

Maksimālā caurlaidspēja 500 Mb/s
Šifrēšana 128 bitu AES
OS airOS F
Bezvadu režīmi Galvenais/sekotājs

Radio

Darba frekvence 2400–2500 MHz
(atkarībā no regulācijas reģiona)
Maks. vadītā TX signāla jauda 29 dBm
(atkarībā no regulācijas reģiona)
Frekvences precizitāte ± 2,5 ppm bez GPS sinhronizācijas
± 0,2 ppm ar GPS sinhronizāciju
Kanāla joslas platums 10/20/30/40/50 MHz atlasāmi programmējami augšupsaites un lejpusaites slodzes cikli