×

Klik for
Indholdsfortegnelse

MenuAF-2X lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

airFiber-radio
Montering af GPS-antenne
Ekstern GPS-antenne
Metalspændebånd
Kabelbindere (2 stk.)
Universalbeslag
airFiber PoE (24 V, 1 A) med monteringsbeslag
Netledning

Antenne-kompatibilitet

airFiber-radioen er designet til brug med følgende airFiber X-antennemodel:

Radioen fungerer også sammen med følgende RocketDish-antennemodel:

Installationskrav

Hardwareoversigt

airFiber-antennestik

Bruges til at fastgøre RF-antennekabler (medfølger ikke).

GPS-antennestik

Bruges til at montere GPS-antennen.

Signal-LED'er

  Signal 4-LED lyser blåt, når den er slået til.
Signal 3-LED lyser grønt, når den er slået til.
Signal 2-LED lyser gult, når den er slået til.
Signal 1-LED lyser rødt, når den er slået til.

Opstart til airOS Når du tænder, lyser strøm-, GPS-, link- og signal 1-4-LED'erne op. Når CPU-koden overtager, slukker GPS-, link- og signal 1-3-LED'erne. Signal 4-LED'enlyser for at indikere, at opstartssekvensen er i gang.

Initialisering af airFiber-software Når airFiber-programmet starter op under airOS®, skifter signal 4-LED'en fra et stabilt lys til en 2,5 Hz blinken. Dette fortsætter, indtil AF-2X er fuldt opstartet.

Signalniveau Efter fuldført opstart fungerer signal 1-4-LED'erne som et søjlediagram, der viser, hvor tæt enheden er på et ideelt sigte. Dette skaleres automatisk baseret på link-rækkevidden, antenneforstærkningen og fjernenhedens konfigurerede TX-signalstyrke. Hver signal-LED har tre mulige tilstande: Tændt, blinkende og Off (slukket). Alle signal-LED'er vil være tændt ved et ideelt link. Hvis linket har et tab på 1 dB, vil signal 4-LED'enblinke, og ved et tab på 2 dB, vil signal 4-LED'en slukke. Det komplette søjlediagram for LED-signalerne er vist nedenfor.

Tab i dB
0 -1 -2 -3 -4 -5 -6
-7 -8 -9 -10 -11 -12 -13

Link-LED

Slukket

RF slukket

Synkroniserer

Afmærker

Registrerer

Tændt

Driftsklar

GPS-LED

Slukket

Ingen GPS-synkronisering

Ikke i drift (svagt signal)

Tændt

Driftsklar (kraftigt signal)

MGMT-LED

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

Data-LED

Slukket

Intet Ethernet-link

Tændt

Ethernet-link etableret

Tilfældig blinken

Ethernet-aktivitet

LED-strømindikator

Slukket

Ingen strøm

Tændt

Tændt

Styringsport

10/100 Mbps, sikret Ethernet-port til konfiguration. In-Band Management (Styring i båndet) er aktiveret som standard i airFiber-konfigurationsinterfacet. Når In-Band Management (Styring i båndet) er deaktiveret, er MGMT-porten den eneste port, som kan overvåge, konfigurere og/eller opdatere firmware.

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden allerede er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne.

Dataport

Gigabit PoE-port til håndtering af al brugertrafik og strømforsyning af enheden.

Monteringsoversigt

Vi anbefaler, at du konfigurerer dine parrede AF-2X-radioer før installation. Nedenstående oversigt opsummerer installationsproceduren, og de efterfølgende afsnit indeholder detaljerede oplysninger om installationen.

Tilslutning af Power over Ethernet

 1. ADVARSEL:Brug kun den medfølgende adapter, model POE-24-AF5X. Bruges den ikke, kan det beskadige enheden og gøre produktgarantien ugyldig.

Konfiguration af airFiber

Vejledningen i dette afsnit beskriver, hvordan du får adgang til airFiber-konfigurationsinterfacet og konfigurerer de følgende indstillinger:

 1. Konfigurer Ethernet-adapteren på din computer med en statisk IP-adresse på undernettet 192.168.1.x.
 2. Åbn webbrowseren. Indtast http://192.168.1.20 i adressefeltet. Tryk på Enter (pc) eller Return (Mac).

 3. Angiv ubnt i felterne Username (Brugernavn) og Password (Adgangskode). Vælg Country (Land) og Language (Sprog). Du skal acceptere Terms of Use (Vilkår for brug) for at bruge produktet. Klik på Login (Logon).
 4. Bemærk: Amerikanske produktversioner er låst til den amerikanske landekode for at sikre overholdelse af FCC-reglerne.

 5. Gå til Settings (Indstillinger) . Klik på fanen Wireless (Trådløs).
 6. Konfigurer Basic Wireless Settings (Grundlæggende indstillinger for trådløs):
  1. Vælg Master som trådløs tilstand for én radio. Bevar standardindstillingen Slave for den anden radio.
  2. Indtast et navn i feltet Link Name (Linknavn). Det skal være det samme på både Master og Slave.
  3. Efter behov kan du ændre indstillingerne for Channel Bandwidth (Kanalbåndbredde), Master TX Duty Cycle (TX-arbejdscyklus for Master), Output Power (Udgangseffekt) og/eller Maximum Modulation Rate (Maksimal modulationsfrekvens).
 7. Konfigurer indstillingen for Frequency (Frekvens). Den valgte frekvens skal være ens på begge airFiber-radioer.
 8. Konfigurer Wireless Security (Trådløs sikkerhed):
  1. Vælg AES Key Type (Nøgletype): HEX eller ASCII.
  2. For feltet Key (Nøgle):
   • HEX Angiv 16 bytes (otte, 16-bit HEX-værdier: 0-9, A-F eller a-f). Du kan udelade nuller og bruge kolon i lighed med IPv6-formatet.
   • Bemærk:airFiber-konfigurationsinterfacet understøtter IPv6-formater undtagen "dotted quad"-adresser og "::"-notering (dobbelt kolon).

  • ASCII Indtast en kombination af alfanumeriske tegn (0-9, A-Z eller a-z).
 9. Klik på Save Changes (Gem ændringer).
 10. In-Band Management (Styring i båndet) er aktiveret som standard, så hver airFiber-radio skal have en unik IP-adresse. (Hvis airFiber-radioerne bruger samme IP-adresse, risikerer du at miste adgangen til airFiber-radioerne via DATA-portene). Klik på fanen Network (Netværk).
  1. For muligheden Management IP adresse (administrations-IP-adresse):
   • DHCP Behold standardindstillingen DHCP for at bruge DHCP-reservation på din router til at tildele en unik IP-adresse.
   • Statisk Skift IP Address (IP-adresse), Netmask (netmaske) og andre indstillinger, så de er kompatible med dit netværk.
  2. Klik på Save Changes (Gem ændringer).

Gentag vejledningstrinnene i "airFiber-konfiguration" på den anden radio.

Du kan finde detaljer om airFiber-konfigurationsinterfacet i brugervejledningen til airFiber X på: ui.com/download/airfiber

Hardwareinstallation

Installer af en jordledning

 1. På installationsstedet skal du fastgøre den anden ende af jordledningen til en jordet mast, en stang, et tårn eller en jordingsskinne.

  ADVARSEL: Fejlagtig jording af din airFiber-radio vil gøre garantien ugyldig.

  Bemærk: Jordledningen skal være så kort som muligt og ikke længere end 1 meter i længden.

Monter på airFiber X-antennen

airFiber X-antennen AF-2G24-S45 er vist i dette afsnit:

Monter på en RocketDish-antenne

RocketDish RD-2G24-antennen er vist i dette afsnit:

Monter den eksterne GPS-antenne

Find et monteringspunkt med klart udsyn til himlen, over jorden og så langt væk som muligt fra radioen.

 1.  
 2. ELLER

Tilslutning af Power over Ethernet

 1. ADVARSEL: Brug kun den medfølgende adapter, model POE-24-AF5X. Bruges den ikke, kan det beskadige enheden og gøre produktgarantien ugyldig.

  Valgfrit

Transientbeskyttelse

For ekstra beskyttelse kan du montere to transientbeskyttelsesenheder, såsom Ubiquiti Ethernet Surge Protector, model ETH-SP for enden af hvert link. Montér den første transientbeskyttelsesenhed inden for 1 meter fra airFiber-DATA-porten, og montér den anden transientbeskyttelsesenhed ved adgangspunktet for stedet, hvor det kablede netværksudstyr er installeret.

Justering

Tip

Oprettelse af et link

Juster placeringen af Master og Slave at oprette et link.

Bemærk: Masteren skal være rettet mod slaven, fordi slaven ikke sender noget RF-signal, før den registrerer transmissioner fra masteren.

 1. Master Ret visuelt masteren mod slaven. Sådan justerer du positionen for masteren:
  1. Drej antennen, mens den understøttes af stabiliseringsbeslagene, for at justere pejlingen.
  2. Spænd eller løsn møtrikkernepå højdestangen for at justere højden.
  3. Spænd alle bolte og møtrikker til ca. 50 Nm.
 2. Bemærk: Undgå samtidig justering af Master og Slave.

 3. Slave Ret visuelt slaven mod masteren. Sådan justerer du positionen for slaven:
  1. Drej antennen, mens den understøttes af stabiliseringsbeslagene, for at justere pejlingen.
  2. Spænd eller løsn møtrikkernepå højdestangen for at justere højden.
  3. Spænd alle bolte og møtrikker til ca. 50 Nm.
 4. Kontrollér, om der oprettes forbindelse. Sørg for, at LINK-LED'en lyser grønt, og slavens signal-LED'er viser signalniveauer.

 5. Slave Ret slaven mod masteren for at opnå det stærkest mulige signalniveau på masteren.

  Bemærk: Se afsnittet om signal-LED'er for detaljer om signalværdier.

  Bemærk: Maksimal signalstyrke kan bedst opnås ved gentagne gange at skrue på pejling og højde.

 6. Master Ret masteren mod slaven for at opnå det stærkest mulige signalniveau på slaven.
 7. Gentag trin 4 og 5, indtil du opnår en optimal forbindelse med stabilt lys i alle fire signal-LED'er. Dette sikrer den bedst mulige datahastighed mellem airFiber-radioerne.
 8. Lås justeringen af begge airFiber-antenner ved at spænde alle bolte og møtrikker.
 9. Hold øje med signal-LED'erne på hver af airFiber-radioerne for at sikre, at værdierne forbliver konstante, mens du spænder møtrikker og bolte. Hvis nogen af LED-værdierne ændrer sig, skal du løsne møtrikkerne og boltene, tilrette justeringen af hver antenne og spænde møtrikkerne og boltene igen.

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Antenne

Ved brug af en kundetilpasset antenne (hvis det er relevant) angives antenneforstærkningen manuelt. Bemærk de krav og antennetyper, der er angivet nedenfor.

Kabeltab (hvis relevant)

Angiv kabeltabet i dB. Udgangseffekten justeres for at kompensere for tab mellem radioen og antennen.

Certificerede antennetyper

Denne radiosenders FCC-id: SWX-AF2X/IC: 6545A-AF2X er godkendt af FCC/ISED Canada til at fungere med de antennetyper, der er angivet nedenfor, med den maksimalt tilladte forstærkning for hver af de nævnte antennetyper. Det er strengt for brugt at anvende antennetyper, der ikke er anført på denne liste, eller som har en forstærkning, der er større end den maksimale forstærkning angivet for den pågældende type, sammen med denne enhed.

Antenne

Frekvens

Forstærkning

Parabol

2 GHz

24 dBi

Specifikationer

AF-2X

Mål

224 x 82 x 48 mm (8,82 x 3,23 x 1,89")

Vægt

0,35 kg (0,77 lb)

RF-stik

(2) RP-SMA vejrbestandig (CH0, CH1)

(1) SMA vejrbestandig (GPS)

GPS-antenne

Ekstern magnetfod

Strømforsyning

24V, 1A PoE Gigabit-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

Passiv Power over Ethernet

Montering

Kompatibel med Rocket-beslag

GPS-stangbeslag (medfølger)

Driftstemperatur

-40 til 55° C (-40 til 131° F)

Certificeringer

FCC Part 15.247,
CE EN 300328 v1.8.1

Netværksinterface

Dataport (1), 10/100/1000 Ethernet-port
Styringsport (1) 10/100 Ethernet-port

System

Maksimalt gennemløb 500 Mbps
Kryptering 128-bit AES
OS airOS F
Trådløse indstillinger Master/Slave

Radio

Driftsfrekvens 2400-2500 MHz
(Afhænger af den lovgivende myndighed)
Maks. ledet TX-signalstyrke 29 dBm
(Afhænger af den lovgivende myndighed)
Frekvensnøjagtighed ± 2,5 ppm uden GPS-synkronisering
± 0,2 ppm med GPS-synkronisering
Kanalbåndbredde 10/20/30/40/50 MHz valgbare, programmerbare uplink- og downlink-arbejdscyklusser